شرکت توزیع علوفه سرخه

۰۹۱۶۶۴۰۹۵۰۰ مدیر فروش مهندس سرخه

فرآیند تخمیر ذرت علوفه ای

علوفه تازه را بصورت تازه یا پژمرده برای تخمیر و یا ترش شدن، در سیلو  انبار می نمایند که این محل باید حتی المقدور در مقابل ورود هوا و خروج گازها،محافظت شده باشد. عمل تخمیر یا ترش شدن باعث پایداری و ثبات علوفه شده و از فساد آن جلوگیری می نماید.
ترش شدن یا تخمیر طبیعی مواد سیلو شده، بوسیله اعمال حیاتی موجودات ریزبینی که همراه علوفه داخل سیلو می شوند، انجام می گیرد که مهمترین این موجودات، باکتری های لاکتیک :  
Lacto Bacilloss = basillos aci lactici
B.Cucumeris Fermentative  
 می باشند. در نتیجه فعالیت این گروه از باکتریها، PH محیط پائین می آید و اعمال موجودات ریزبینی داخل سیلو یا به کلی قطع می شود و یا از آنها به مقدار زیادی کاسته می گردد.محیط بدون هوا و PH کم سیلو، مانع عمل موجودات ریزبینی دیگری که باعث فساد پروتئین ها و اسیدهای آمینه (باسیلهای بوتیریک (B.Buttiric) کپک ها و قارچها و ...) می شوند.  
 بنابراین برای تولید سیلوی خوب و مرغوب علاوه بر شرایط مربوط به نوع علوفه، قبلاً باید سه شرط زیر را رعایت نمود.  
      
۱- خارج کردن هوای سیلو 

هر چه هوای داخل سیلو بیشتر تخلیه شود، سیلوی به دست آمده کیفیت بهتری خواهد داشت. برای اینکه هوای داخل سیلو بیشتر تخلیه شود و در ضمن از فضای داخل سیلو نیز استفاده کاملتری بعمل آید، باید پس از ریختن علوفه خرد شده در سیلو، باید مرتباً آن را تحت فشار قرار داد، بدین ترتیب باسیلهای مولد اسید لاکتیک در سطح بیشتری فعالیت خواهند کرد.  
      
۲- جلوگیری از ورود هوا و خروج گاز 

اکسیژن هوا ، روی کیفیت سیلو اثر نامساعد دارد و اگر مقدار آن در سیلو به حداقل تقلیل یابد و از ورود مجدد آن جلوگیری شود به تدریج تنفس گیاهی قطع شده و بطور غیر مستقیم درجه حرارت سیلو در حد مناسبی ثابت می ماند ، بدین ترتیب باسیلهای تولید کننده اسید لاکتیک، در این محیط مناسب شروع به فعالیت کرده و باعث جلوگیری از فعالیت موجودات ریزبین فاسد کننده می شوند.  
      
۳- پائین آوردن هرچه سریعتر PH محیط سیلو 

PH کم محیط، باعث مختل و یا کم شدن اعمال میکرو ارگانیزمهای قلیا دوست که اغلب مضر می باشند، می شود.  
در ادامه وِیژگی های سیلاژ ذرت علوفه بسته بندی شده در قالب موارد زیر ، به صورت جامع و مبسوط توضیح داده شده است که مطالعه آنها برای افزایش دانش و آگاهی دامداران عزیز ،حائز اهمیت خواهد بود :